български   русский

Помпи за басейни - оборудване за басейни

В оборудването на всеки басейн има поне по една помпа, а в някои типове оборудване за басейни помпите дори са няколко. За пречистването на водата в басейните се ползва система за филтрация, която няма как да работи без помпа.

Освен да се филтрира, водата в басейна трябва също много внимателно да се “разбърква”. Необходимо е да има движение на водата, да не остават в басейна “мъртви”, нераздвижени зони, които са места за натрупване на замърсяване. В такива зони не преминава достатъчно вода с разтворени в нея химикали за пречистване и може да възникнат огнища на болестотворни бактерии. Ето защо ролята на помпата е изключително важна. За да се избегне съществуването в басейна на места със застояла вода, трябва да е налична достатъчно мощна циркулационна помпа, която да “превърта” целият обем вода в басейна през системата, съставена от скимери, дюзи, компенсаторни резервоари и други елементи.

Ключовата роля в цялата тази система се пада именно на помпата, която е нещо като сърцето на басейна и осигурява непрекъснатата циркулация на водата. Например в скимерните басейни помпата изпомпва водата през скимерите, оттам водата попава в тръбопроводи, които я отвеждат за филтриране през филтрите, след което през дюзите се връща обратно в басейна. При басейните с преливници водата прелива в улея напреливника, отвежда се в компенсаторния резервоар, оттам – през филтрите и се връща в басейна през дюзите. Цялата тази циркулация на водата е невъзможна без помпата, която, заедно с филтрите, е основната част в оборудването за басейни.

В повечето случаи помпата се явява част от филтрационната система на басейна и е закрепена на нейната платформа. Филтъра и помпата са тясно свързани помежду си – например ако помпата изпомпва по-големи количества вода, отколкото може да пречисти филтъра, водата ще започне да преминава през филтъра твърде бързо и или няма да се пречиства добре или ще настъпи задръстване или повреждане на филтъра и преустановяване работата на филтрационната система. Затова във всяка подобна система филтъра и помпата са съобразени един с друг, така че да оформят стройно работещ механизъм.

Самите помпи за басейни представляват устройства, осигуряващи силно засмукване, така че помпата да може при нужда да се разположи доста по-високо от водната повърхност. Най-силните помпи имат такава сила на засмукване, че може да бъдат инсталирани на три метра височина над равнището на водната повърхност на басейна. Все пак, независимо от помпата, по-добрият вариант е тя да бъде инсталирана на или под нивото на водата, за да се избегне всякакво претоварване и да се удължи живота на помпата. Това е причината, поради която доста често в закритите басейни оборудването за басейни, включително помпата, се помещава в мазето или в друго помещение под равнището на басейна.

Ако басейнът е на открито или няма възможност оборудването да бъде поставено в някакво ниско помещение от типа на мазе, тогава е практично оборудването да се постави в специален контейнер, нещо като голяма кутия, специално изработен и предназначен за тази цел. Поставено в такъв контейнер, изработен от термопластичен материал, оборудването е близо до басейна и същевременно не пречи и не се набива на очи. Контейнерът дори може да се зарови в земята на няколко метра от басейна и зеленият му капак да се слее с поддържаната тревна площ, като по тоя начин ще стане напълно невидим за ползвателите на басейна.

Ако басейнът се ползва интензивно, а това особено се отнася за големите обществени басейни, силно препоръчително е освен основната помпа да има и резервна такава, за да се осигури непрекъснато функциониране на басейна. Резервната помпа се прикача към инсталацията не линейно, а паралелно, за да не създава проблеми в хидравличната система.

За защита на помпата и осигуряване по-дълъг период на ползване се предприемат няколко процедури. Има например системи с пред-филтри – големи филтри, които улавят само едри предмети от сорта на детски играчки и големи клонки и пръчки – ако такива големи предмети стигнат до помпата те могат сериозно да я повредят. Що се отнася до самата вода в басейна, тя съдържа различни химически съединения, най-често на хлорна основа. При наличие на концентрация от хлор във водата, частите на една обикновена метална помпа доста бързо корозират. По тая причина корпуса на помпата и работното колело се изработват не от метал, а от друг материал, например висококачествена пластмаса. Тъй като понякога се срещат басейни, запълнени с морска вода (макар и рядко, но има и такива), в тези басейни е удачно да се използва помпа, чиито корпус е изработен от бронз, тъй като по пластмасовия корпус се натрупват солни отлагания.

Според мощността и капацитета си помпите за басейни се делят на такива, които работят с променлив ток 220V и такива, които работят с 380V.

Освен основната циркурационна помпа, която “превърта” през филтрите целия обем вода в басейна, в оборудването за басейни може да има и други помпи. Например, ако в басейна се прави озониране, тогава се поставя устройство, наречено озонатор – през него също преминава малък обем вода, която бива наситена с озон и се връща обратно в басейна. За да може да работи системата за озониране на водата е необходима малка помпа с неголяма мощност. Ако в басейна работи ултравиолетова система, тя също има собствена отделна помпа, която е необходима за изпомпване към лампата на специален разтвор, който поддържа лампата чиста.

Помпите, които се ползват в басейните, са свързани с другите части на оборудването. Цялото оборудване се управлява от пулт за управление, където има контретни бутони за управление на помпите. Дори и простите пултове за управление имат два режима на работа – ръчен и автоматичен. При ръчния режим, за да се включи помпата на басейна е необходимо натискане на съответния бутон. При автоматичния режим на работа системата се настройва така, че помпата автоматично се включва и изключва през определен период време. При някои от пултовете за управление има специални индикатори, които информират за момента на включване и изключване на помпата.

Важни помощни устройства в басейните, свързани с помпата, са датчиците, които контролират равнището на водата и така предотвратяват циркулационната помпа да работи на празен ход. Обикновено в скимерните басейни датчиците са по-малко на брой от тези в басейните с преливници. Помпите за басейни имат и защитна система, която ги изключва в случай на нужда и така ги предпазва от повреждане.